Normy a legislativa

Výchozí normy

EN 12941/A2

Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo kukle v kombinaci s filtry proti částicím, protiplynovými a kombinovanými filtry. Nevztahuje se na zařízení určená k použití v případech, kde je, nebo by mohl být snížený obsah kyslíku v ovzduší (méně než 17 objemových procent kyslíku). Rovněž se nevztahuje na dýchací zařízení určená pro únikové účely.

EN 12942/A2

Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k celoobličejové masce, polomasce nebo čtvrtmasce v kombinaci s filtry proti částicím, protiplynovými a kombinovanými filtry. Nevztahuje se na zařízení určená k použití v případech, kde je nebo by mohl být snížený obsah kyslíku v ovzduší (méně než 17 objemových procent kyslíku). Rovněž se nevztahuje na dýchací zařízení určená pro únikové účely. Systém musí chránit uživatele, i když je filtračně- ventilační jednotka vypnutá (PAPR).

EN 14594:2005

Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na dýchací přístroje pro tlakový vzduch se stálým průtokem v kombinaci s kuklou nebo maskou.

Vysvětlení pojmů

Co je přípustný expoziční limit – PEL?

Přípustný expoziční limit (PEL) chemické látky nebo prachu je celosměnový časově vážený průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být vystaven zaměstnanec v osmihodinové nebo kratší směně týdenní pracovní doby, aniž by u něho došlo (i při celoživotní expozici) k poškození zdraví. Do této úrovně koncentrace škodlivin nemusí uživatel používat prostředky ochrany dýchacích cest. Obecně lze říci, že čím je PEL určité škodliviny nižší, tím je škodlivina více toxická.

Ovzduší bezprostředně nebezpečné životu a zdraví

Ovzduší, v kterém přítomné koncentrace nebezpečných látek, včetně dusivých, nebo úrovně koncentrací kyslíku, vytvářejí jednu nebo více následujících situací: okamžité, nebo následné ohrožení života, vyvolá okamžité náhlé zdravotní účinky, zabrání uživateli ochranného prostředku dýchacích orgánů uniknout do bezpečí v případě nefunkčnosti nebo selhání prostředku. Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK) je taková koncentrace chemické látky, které nesmí být zaměstnanec v žádném úseku pracovní směny vystaven (bez použití OOPP).

Jak je PEL vyjádřen?

Koncentrace pevných částic a aerosolů se vyjadřuje v mg/m3, to znamená, že koncentrace je měřena jako hmotnost částic v miligramech na krychlový metr vzduchu. Koncentrace plynů a par se vyjadřuje v ppm (parts per milion) části z milionu. Pokud je tedy naměřena koncentrace určitého plynu 1ppm znamená to, že v daném prostředí připadá na 1 milion molekul pouze jedna molekula dané látky.

Co je to ochranný faktor?

Jmenovitý ochranný faktor (NPF – Nominal Protection Factor) ochranného prostředku vyjadřuje teoretickou úroveň ochrany na základě parametrů naměřených v laboratoři. Příklad: PEL svářečského dýmu je 5mg/m3. Filtrační polomaska s ochranným faktorem 10 poskytuje dostatečnou ochranu až do 10-ti násobku  PEL, tzn. do 50mg/m3 Filtračně-ventilační jednotka s ochranným faktorem 500 (odpovídá třídě TH3), pak poskytuje dostatečnou ochranu až do 500 násobku PEL.

Základní legislativní požadavky BOZP

Pracovně–právní požadavky Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Technické požadavky na výrobky Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy

Nařízení vlády č. 361/2007 sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 432/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce § 104 (1-6) Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje.