Plicní choroby z povolání

Nemoci plic z povolání jsou nejnebezpečnějším co se týče četnosti výskytu, závažnosti a úsilí věnovanému prevenci. Většina nemocí plic z povolání je způsobena opakovanou, dlouhodobou expozicí. Ale i jednorázový kontakt s velkou dávkou nebezpečné škodliviny může trvale poškodit plíce. Tomuto typu nemoci z povolání je možné zabránit používáním osobních ochranných pracovních prostředků!

JAKÉ JSOU PŘÍZNAKY NEMOCÍ PLIC Z POVOLÁNÍ?

Zde uvádíme nejčastější příznaky onemocnění plic, bez ohledu na příčinu:

• kašel
• dušnost
• bolest na hrudi
• tlak na prsou
• abnormální dýchání

Následující seznam obsahuje příklady chemických látek a procesy, kde mohou být pracovníci vystaveni toxickým látkám, které mají různé nepříznivé účinky na dýchací systém.

CO JE DŮLEŽITÉ VĚDET O OCHRANĚ DÝCHÁNÍ

Vdechnutím se do těla mohou dostat ty nejnebezpečnější látky (častěji než jakoukoli jinou cestou vstupu).

•     I když lidské  tělo má značnou fitrační schopnost, řadu škodlivin ze vzduchu, který dýcháme, zadržet nedokáže.

•     Malé částice jsou nejnebezpečnější tím, že se mohou dostat hluboko do plic, kde způsobují dýchací potíže.

•     Pracovníci v prašném prostředí jsou více náchylní k respiračním chorobám než pracovníci v ostatních profesích.

•     Chemikálie v různých formách mohou být vdechovány a poškodit řadu cílových orgánů, primárně plíce.

•     Je důležité si všimnout varovných signálů, jako je chemický zápach, podráždění očí apod.

LÁTKY A PROCESY S NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY NA DÝCHACÍ SYSTÉM

AZBEST důlní průmysl, stavebnictví, výroba a sanace materiálů s obsahem azbestu
HLINÍK výroba pyrotechniky, keramiky, barev, výroba elektrospotřebičů a elektroniky, brusiv, tavidel
ČPAVEK výroba čpavku a hnojiv, chemický průmysl, výbušniny
ARZÉN výroba pesticidů, barviv a slitin
BERYLIUM těžba rudy, některé slitiny, výroba keramiky
KADMIUM elektrická zařízení, slitiny, barviva, svařování, tavení
CHLÓR bělení, výroba papíru a buničiny, čištění vody, výroba sloučenin chlóru a pesticidů
CHRÓM svařování, zpracování kovů, výroba barviv, výroba slitin Cr
EMISE Z KOKSÁREN výroba koksu
FLUOROVODÍK použití jako rozpouštědla, výroba umělých hmot a chemikálií, leptání skla
KAOLÍN výroba porcelánu
MANGAN různé zdroje z chemického a hutního průmyslu
NIKL těžba rud, hutní průmysl, galvanovny, fosilní paliva
OXIDY DUSÍKU svařování, výroba výbušnin, výfukové zplodiny
ORGANICKÉ PRACHY produkce obilí, bavlny, cukrové třtiny, konopí apod.
OZÓN svařování, plasmové řezání, bělení, čištění vody
FOSGEN výroba plastů a pesticidů, úniky z org. látek obsahujících chlór
TETRACHLORETHYLEN tzv. suché čištění, odmašťování kovů, moření obilí
KŘEMENNÝ PRACH těžba a řezání kamene, stavebnictví, zemědělství, těžba nerostných surovin
OXIDY SÍRY spalování uhlí, chemický průmysl, moření, bělení, chlazení
MASTEK gumárenský a kosmetický průmysl
CÍN těžba a zpracování cínu
TOLUEN-DI-IZOKYANÁT (TDI) výroba plastů
XYLEN důležité rozpouštědlo, výroba pryskyřic, lepidel, barviv a dalších org. chemikálií