Způsobená plyny a výpary

Také plyny a výpary mohou napadat tělo prostřednictvím dýchacího systému. Některé chemické látky mají škodlivé lokální účinky na plíce, jiné jsou absorbovány do krevního oběhu a mají potenciálně škodlivé účinky
na různé vnitřní orgány. Cílovými orgány, které zpravidla plynné škodliviny ovlivňují, jsou centrální nervový systém (mozek a mícha), srdce, plíce, ledviny a játra.

A.  LOKÁLNÍ ÚČINKY

PLÍCE
Azbest, oxid křemičitý, bavlněný prach, kadmium, emise spalovacích motorů, bagasový prach, bauxitový prach.

TRÁVICÍ TRAKT
Azbest, nitrosaminy,  svářecí dýmy, olovo

POKOŽKA
Akryláty, epoxidové pryskyřice, nikl, dehet, benzen

B.  SYSTÉMOVÉ ÚČINKY

MOZEK A NERVOVÝ SYSTÉM
Organofosfáty, pesticidy, olovo, rtuť, mangan, arzén

SRDCE A OBĚHOVÁ SOUSTAVA
Oxid uhelnatý, vinylchlorid, trichlorethylen, benzen, toluen

JÁTRA
Tetrachlormethan, vinylchlorid, trichlorethylen

LEDVINY A MOČOVÝ MĚCHÝŘ
Barviva na bázi benzidinu, azobarviva, emise vysokých pecí, rtuť

KOSTI
Olovo

ÚČINKY TOXICKÝCH LÁTEK

Z hlediska dopadu škodlivých chemických látek na lidské tělo rozlišujeme 4 základní okruhy účinků: místní, systémové, akutní a chronické.

A. Lokální účinky
Místní účinek jen na určitou část těla, tam kde nebezpečná látka vstupuje do těla nebo s ním přichází do styku.  Např.: některé látky, když jsou vdechovány (jako čpavek, chlór, svařovací dýmy nebo emise spalovacích motorů) mohou způsobit lokální podráždění plic.

B. Systémové účinky
Systémové účinky se mohou projevit v krvi, když je látka vstřebávána do krevního řečiště.  Dále v orgánech, kde se toxické látky ukládají (např. kosti a mozek), neutralizují (jako jsou játra), nebo kde odcházejí z těla (např. ledviny a močový měchýř). Typickým systémovým účinkem v krvi je anémie (nedostatek červených krvinek), která může být způsobena řadou chemických látek, jako např.: olovem, beryliem, kadmiem, sloučeninami rtuti a benzenem. Benzen může rovněž způsobit poškození buněk, které tvoří krev, což vede k leukémii. Další toxické látky poškozují játra, která se je snaží neutralizovat. Jsou to zejména benzen, DDT, dioxan, fenol a trichlorethylen. Také o monomeru vinylchloridu, používaném při výrobě PVC, je známo, že způsobuje vzácnou formu rakoviny jater. Ledviny a močový měchýř také mohou být ovlivněny řadou toxických látek, protože jsou hlavní cestou, kudy škodliviny vystupují
z těla ven.

C. Akutní účinky
Akutní účinky jsou obvykle okamžité, evidentní, bezprostřední reakce na vystavení nebezpečí. Mohou být jak lokální tak systémové.

D. Chronické účinky
Chronické účinky se rozvinou v průběhu času. Přitom chronické onemocnění může být důsledkem krátké expozice, nebo způsobené opakovaným kontaktem s toxickou látkou, např. při pracovním procesu. Stejně jako akutní účinky, mohou i chronické účinky být lokalizované pouze na jednu část těla (příkladem je chronické onemocnění plic, které se vyvíjí v průběhu let), ale také mohou být systémové.