Prostředky osobní ochrany dýchacích cest

Prostředky osobní ochrany dýchacích cest se dělí do dvou hlavních skupin dle zdroje vzduchu: Prostředky čistící vzduch a Prostředky přivádějící vzduch.

PROSTŘEDKY ČISTÍCÍ VZDUCH

PODTLAKOVÝ SYSTÉM (PROSTŘEDKY PASIVNÍ OCHRANY)

Jednorázové filtrační polomasky (respirátory) proti částicím

Určeny pro ochranu před nízkými koncentracemi prachu, mlhy, pylu, organického prachu apod.
Výhody: lehké, relativně pohodlné a z důvodu jednorázového použití levné.
Omezení: Minimální ochrana dýchání kvůli špatným těsnícím vlastnostem. Špatné výsledky u pracovníků s vousy. Velmi omezená oblast použití.

Filtrační polomasky pro opakované použití

Tyto filtrační polomasky mají gumové/silikonové obličejové těsnění, které sedí na nose a pod bradou. Výměnné filtry jsou schopny zajistit ochranu před různými typy znečišťujících látek, včetně plynů a výparů.
Výhody: Jsou poměrně lehké a nabízejí dobrou ochranu před širokým spektrem škodlivin.
Omezení: Použití je omezeno na typ a kapacitu filtrů – nelze použít ani v oblastech s vysokou koncentrací znečišťujících látek (max 10 x NPK-P) , ani v prostorech s nedostatkem kyslíku v ovzduší. Namáhavé dýchání, protože plíce musí překonat dodatečný dýchací odpor filtru. Pro ochranu očí je třeba složitě kombinovat s brýlemi nebo ochranným štítem.
Přestože zpravidla dobře a těsně přiléhají k obličeji, mnoho faktorů může těsnost polomasky zásadně ovlivnit.

Filtrační celoobličejová maska pro opakované použití

Filtrační celoobličejové masky fungují na stejném principu jako polomasky popsané výše. Zásadní rozdíl je v tom, že v obličejové části se rozšiřuje okruh ochrany na celý obličej včetně  očí, brady, úst a nosu.
Výhody: celoobličejová maska se používá tam, kde je potřeba vyšší úroveň ochrany dýchacích cest, nebo kde pracovní podmínky vyžadují ochranu zraku a obličeje.
Omezení: celoobličejové masky jsou v kombinaci s příslušnými filtry těžší než polomasky a tím méně pohodlné pro uživatele. Nelze je použít pro všechny typy znečištění ovzduší a v prostorech s nedostatkem kyslíku (viz polomasky výše). Z hlediska dýchacího odporu je únavné je používat při namáhavé práci a práci při vysokých teplotách.

PŘETLAKOVÝ SYSTÉM

Filtračně-ventilační jednotky

(PROSTŘEDKY AKTIVNÍ OCHRANY
(PAPR – z angl. „Powered Air Purifying Respirators“)

Představují skupinu osobních ochranných prostředků, které zajišťují vysokou úroveň ochrany a relativní pohodlí i při dlouhotrvajícím použití. V principu jde o přenosný bateriemi napájený filtračně -ventilační přístroj, který prohání vzduch přes částicový nebo chemický filtr a vhání ho do příslušného hlavového dílu.  Zde vzniká mírný přetlak, který napomáhá držet škodliviny mimo dýchací zónu. Jednotky lze kombinovat jak s celoobličejovou maskou a polomaskou, tak s řadou kukel a ochranných přileb. Výhody: Hlavní výhodou je samotný přetlakový systém, kdy je čistý vzduch vháněn do hlavového dílu. Tím se eliminují potíže s dodatečným dýchacím odporem, který musí plíce překonávat u podtlakového systému. Navíc hlavové díly zpravidla kombinují více ochranných prostředků v jednom (ochranu dýchání, zraku, obličeje a někdy též ochranu sluchu a hlavy). U kukel a ochranných přileb odpadá řešení problému těsného přiléhání k obličeji. Omezení: vyšší počáteční pořizovací cena a nutnost pravidelné údržby. Použití je omezeno životností baterie a motoru ventilátoru. Ani PAPR nelze použít v prostředí s nedostatkem kyslíku (<17%) nebo při haváriích (neznámá koncentrace škodliviny).

PROSTŘEDKY PŘIVÁDĚJÍCÍ VZDUCH

Tlakový vzduch (angl. „Airline system“) Tyto prostředky ochrany dýchání poskytují čistý a čerstvý vzduch pro uživatele ze stacionárních zdrojů (na rozdíl od mobilních PAPR). Zdrojem čistého vzduchu může být jak kompresor, tak běžné tovární rozvody stlačeného vzduchu. Uvedené systémy lze kombinovat  s celoobličejovou maskou, polomaskou i s řadou kukel a ochranných přileb. Výhody: Tlakový vzduch zajišťuje vysokou úroveň ochrany proti řadě škodlivin a relativní pohodlí i při dlouhotrvajícím použití. Výhodou je absence dodatečného dýchacího odporu a námahy s ním spojené. Jsou extrémně lehké, mají přiměřené pořizovací náklady a velmi nízké provozní náklady.(Tím, že je vzduch přiváděn odjinud relativně čistý, filtry tlakového vzduchu mají dlouhou životnost a zpravidla může být připojeno i více pracovníků k jedné filtrační stanici) Omezení: Náhlou ztrátou zdroje tlakového vzduchu může uživatel přijít o veškerou úroveň ochrany dýchání. Čistý vzduch je do příslušného hlavového dílu přiváděn hadicí a pracovník tak má omezený akční rádius. Připojení hadicí může překážet při samotné činnosti a hadice se také může snadno zamotat.
Aplikace: Tyto systémy lze použít pro ochranu dýchání proti většině škodlivin v ovzduší. Na rozdíl od PAPR lze za určitých podmínek použít i v prostředí s nižším obsahem kyslíku (<17%).

Samostatný dýchací přístroj
(SCBA – angl. Self Contained Breathing Aparatus)

Samostatné dýchací přístroje poskytují uživateli čistý vzduch z tlakové láhve, kterou si nese na zádech. Jsou vždy kombinovány s celoobličejovou maskou (popř. polomaskou) a obsahují speciální ventil, který zajišťuje uživateli přísun vzduchu z lahve pouze při nádechu. Dýchací přístroj poskytuje nejvyšší možný stupeň ochrany dýchání před škodlivinami v ovzduší. Výhody: Uživatelé mají autonomní volný pohyb bez závislosti na zdroji tlakového vzduchu.
Omezení: Dýchací přístroje mají vysoké pořizovací náklady a jsou náročné i z hlediska údržby. Uživatel musí nést těžké zařízení na zádech a obvyklý limit pro použití je 40 minut nepřetržitého provozu. Pracovníci s vousy mají potíže s dýchacím zařízením (maska musí těsně přiléhat k obličeji).